kart kjetså motorcrossbane_600x396.jpg
Oversiktskart som viser hvor området er.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter i hovedsak eiendommen gnr. 16, bnr. 1. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Planområdet er på 28,7 daa.

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en enkel treningsbane for motorsport med begrensede fasiliteter.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I Kommuneplan for Evje og Hornnes 2017–2029 er området avsatt til Idrettsanlegg. Området er uregulert. Området ligger innenfor en sone med angitte særlige hensyn, her under hensynet landbruk.

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller, plankonsulent og Evje og Hornnes kommune den 26. november 2019.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til:
Planfolket AS
Tollbodgata 52 
4614 Kristiansand

eller til e-post:
​innspill@planfolket.no 

Frist: 30.04.2020

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.
Varslingen og kart som viser planens begrensning er lagt ut på www.planfolket.no under «kunngjøringer» samt på Evje og Hornnes kommunes hjemmesider.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
Planfolket AS
v/ Anne-Marie Hovland Hansen
Telefon: 952 19 331
E-post: annemarie@planfolket.no