Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter eiendom gnr. 14, bnr. 26 og 29 i Evje og Hornnes kommune, samt tilgrensende arealer i elv og riksveg 9, Setesdalsvegen. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Ny plan vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan for Auensneset fra 1986, planID 198601.
 

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å legge til rette for å styrke og utvikle eksisterende aktiviteter i mineralparken. Det skal bl.a. legges til rette for utleiehytter, samt fritids- og vannaktiviteter i vassdraget.
 

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplanen er området avsatt til fritids- og turistformål. Kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.
 
Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.
 

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig innen 1. desember 2016 til:
-           Siv.ing. A. Reinertsen,  Vestre Strandgate 22A, 4611 Kristiansand,  e-post : arild.reinertsen@siar.no
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planlegger A. Reinertsen tlf 46819290, e-post : arild.reinertsen@siar.no
 
Vedlegg: Kart
 
planavgrensning-281016.jpg