Mål med planarbeidet

Agder Energi Vannkraft og Otteraaens Brukseierforening har gjennom flere år hatt krav om å kultivere lokale fiskestammer for utsetting i vassdraget. Kultiveringsarbeidet har vært vellykket og bestandene i vassdraget er økende. Det er på bakgrunn av dette søkt om å avslutte kultiveringsarbeidet og Baring AS har inngått avtale om å overta fiskeanlegget på Syrtveit.  

Baring AS ønsker å utvikle området for å kunne produsere matfisk, porsjonsfisk av laks/ørret, noe som innebærer bygging av nye produksjonslokaler på området. En vil parallelt legge til rette for å ta opp igjen kultiveringsarbeidet dersom det blir nødvendig. Eksisterende infrastruktur knyttet til vassinntak og utslipp er planlagt videreført som i dag. Matfiskanlegget er planlagt bygd som et resirkuleringsanlegg der ca. 99% av vannet bli gjenbrukt, samt høygradig rensing av utslippet. Avklaringer knyttet til disse produksjonstekniske forholdene vil bli behandlet som del av konsesjonssøknad for matproduksjonen iht. akvakulturloven. 

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig innen 12.11.2021 til: 

- ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
- poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om planarbeidet eller innspill til planarbeidet kan rettes til: 

- Turid Verdal Tlf.: 905 22 958. E-post: turid@abo-ark.no
- Bjarte Sævareid. Tlf.: 908 53 518. E-post: bjarte@baring.no