Planens avgrensning

Planområdet er på omtrent 3,2 daa, og er lokalisert mellom Setesdalsvegen og Nils Heglands veg. På figur 1 vises området det varsles oppstart for. 

Bildet viser kartutsnitt for gjeldende område som detaljreguleringen gjelder for.
Figur 1: Planavgrensning

Formålet med planarbeidet

Hensikten og formålet med planarbeider er å lage en helhetlig plan for å sikre forutsigbarhet for fremtidig utvikling av området. Området er avsatt til bolig, forretning og kontor i plan for områderegulering for Evje sentrum. 

Det er ønske om å tilrettelegge for en ny dagligvarebutikk. Av andre planlagte tiltak kan nevnes tilrettelegging for møteplasser og grøntområder, biloppstilling på gateplan og i eksisterende parkeringskjeller samt elbillading. Planen vil også åpne for muligheten for å kunne etablere ny parkeringskjeller samt utbygging av flere næringsbygg.

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale ser ikke ut for å være aktuelt. 

Medvirkningsprosess 

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

Merknader

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet bes sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til ine.gaard@dragark.no innen fristen. 

Frist for å komme med innspill er satt til 18. oktober 2023.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ine Gaard, ine.gaard@dragark.no

Dokumenter

Planinitiativ

Planavgrensning

Referat oppstartsmøte

Sjekkliste

Brosjyre medvirkning til planarbeidet