Planens avgrensning

Planområdet er på ca. 27,3 daa, og er lokalisert ved Alfred Uglands veg, like ved Evje Sentrum i Evje og Hornnes kommune. Området består av gnr./bnr. 49/10, 50/40, 50/101, 50/128, 50/132 og 50/637. På figur 1 vises området det varsles oppstart for.

Støperitomta.jpg
Figur 1: Planavgrensning

Formålet med planarbeidet

Hovedformålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på Støperitomten. Se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte. Støperitomten er tidligere regulert gjennom Bebyggelsesplan for Gudvangen. Ny detaljregulering skal erstatte bebyggelsesplanen i sin helhet.

Dokumenter

Planinitiativ
Planavgrensing
Melding om oppstart
Referat oppstartsmøte

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om konsekvensutredning. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.

Flomfare

Eiendommen berøres av NVE sine aktsomhetskart for flom. Dette er grove kart, men det må i planarbeidet gjøres rede for hvordan aktsomhetssonen er fulgt opp.

Nabovarsel byggesak

Det vil ikke bli ny nabovarsling i byggesak, da detaljene i reguleringsplanen vil være detaljert nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd.

Utbyggingsavtale

Det er aktuelt med utbyggingsavtaler i dette området. Det varsles samtidig om arbeid med utbyggingsavtale.

Medvirkningsprosess

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

Merknader

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet bes sendt til:
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
Audnedalsveien 4379 
4529 Byremo

eller per e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

Frist for å komme med innspill er satt til 3. mai 2021.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland, anniken.roksland@dragark.no