Bakgrunnen for at Evje og Hornnes kommune ønsker å utarbeide en klima- og energiplan er klimautfordringene både kommunen og verden står ovenfor, samt kommunens ansvar til å bidra til å redusere klimagassutslipp.

Vi vil inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige instanser og andre til å ta del i planarbeidet.

Det er laget et forslag til planprogram som vi ønsker ditt innspill til.

Her kan du lese forslag planprogram
 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Har du merknader til planprogrammet eller andre innspill kan disse sendes Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje eller post@e-h.kommune.no , innen 5. august 2022