Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering for Sindremoen, planID 201502.jpg
 
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr./bnr: 50/27, 50/ 57, 50/ 133, 50/ 160, 50/ 167, 50/168, 50/ 173, 50/ 174, 50/176, 50/186, 50/190, 50/192, 50/199, 50/ 200, 50/ 201, 50/208, 50/ 216, 50/290, 50/460, 51/18, 51/19, 55/18, 55/21, 55/22, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/31, 55/32, 55/35, 55/36, 55/37, 55/38, 55/39, 55/41, 55/42, 55/46, 55/48, 55/49, 55/50, 55/52, 55/53, 55/55, 55/59, 55/61, 55/63, 55/65, 55/69, 55/71, 55/72, 55/76, 55/77, 55/106, 55/108, 55/115, 55/154, 55/156, 55/157, 55/158, 55/162, 55/166, 55/167, 55/168, 55/169, 55/170, 55/182, 600/39, 601/312, i Evje og Hornnes kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.
 
Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av ny flerbrukshall i tilknytning til barne- og ungdomsskulen på Evje. I tillegg er det ønskelig å stadfestes eksisterende situasjon knyttet til næring og eksisterende boliger i reguleringsplanen. Det vil bli gjort en vurdering av om Evjevegen (fv. 312) skal stenges for gjennomkjøring, samt muligheter for etablering av ny infrastruktur som gang- sykkelveg langs rv. 9 og adkomstveg til eksisterende næringsområde.
Deler av områdereguleringsplan for Oddeskogen, planID 201102, kan bli erstattet i planarbeidet.
Tiltaket er i tråd med Kommuneplan for Evje og Hornnes 2011- 2021, planID 201101.
 
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig, innen 8. mai 2015, til:

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
eller 
post@e-h.kommune.no
 
Merk sak 15/154.
 
Spørsmål angående planarbeidet kan rettes til Plan- og miljørådgiver, Siv Therese Kile Lie
Tlf: 481 34 030 eller e-post siv.lie@e-h.kommune.no.