Kart over område som det er søkt om å bruke til masseuttak. Dette er til bruk i høringssaken til hjemmesida.

Det har vært tatt ut masse i området i en årrekke. Kommunen har gitt tillatelse til videre drift i 2018 og Direktoratet for mineralforvaltning har gitt driftskonsesjon i desember 2019. Både i kommuneplanen og gitte tillatelser er det krav om detaljregulering av området. Det er arbeidet med detaljplan for området som nå varsles igangsatt. 

Det varsles oppstart på et noe større område enn det som er avsatt i kommuneplanen, blant annet er adkomstvei inn til området tatt med. Området kan bli noe redusert underveis i planprosessen. Utredning av biologisk mangfold, avrenning, kulturminneregistrering m.m. er forhold som vil bli belyst/sjekket ut i planarbeidet.

Detaljer vedrørende størrelse på uttaket, sikring av området, drift av anlegget, terrengutforming, støy og støv m.m. vil fremkomme under det videre planarbeidet. 

Detaljreguleringen er vurdert i forhold til "forskrift om konsekvensutredninger" §3 og 4, og en er etter en samlet vurdering kommet fram til at det ikke utløses krav om konsekvensutredning. Blant annet med bakgrunn i tiltakets størrelse og at området er avsatt og vurdert i kommuneplanen. 

Planen skal utarbeides av Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS for Austenaa Transport AS. 

Det er avholdt oppstartsmøte med Evje og Hornnes kommune. Referat ligger under "dokumenter" her:

Dokumenter

Referat oppstartsmøte 8. november 2019
Melding om påbegynt planarbeid
Kart som viser planområde

Merknader

Eventuelle merknader eller innspill sendes skriftlig til:
Ing. Geir Gjertsen AS
Nordre Valle 13
4520 Lindesnes

E-post: geir@iggas.no
Tlf: 913 87 440 / 954 94 745

Frist: 30. mars 2020