Vinbekken.jpg

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal, biloppstillingsplasser, lekeplass m.m. Planområdet vil legge til rette for etablering av om lag 40 – 50 boenheter totalt fordelt på eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger/leilighetsbygg. Det skal også legges til rette for etablering av turveg/sti og en justering/omlegging på deler av eksisterende bekkeløp for Vinbekk. Deler av områdereguleringsplanen for Oddeskogen erstattes i planarbeidet. Tiltaket er i tråd med Kommuneplan for Evje og Hornnes 2011-2021.

Planens begrensning er avsatt i henhold til avtale i oppstartsmøte med Evje og Hornnes kommune. Planarbeidet vil legge føringer for videre utvikling av deler av planområdet og vil belyse temaer som for eksempel trafikk og adkomst, barn og unges interesser og naturmangfold. Planens begrensing kan bli redusert i omfang.

I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av SORDAL BYGG AS og TE BYGG. Kunngjøringen kan også sees på www.cowi.no samt www.e-h.kommune.no.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig, innen 20. april 2015, til:

COWI AS
Tordenskjolds gate 9
4612 Kristiansand

eller på e-post til kmgr@cowi.no.

Innspill bes merket om det gjelder planarbeid eller utbyggingsavtale.