Kommunestyret vedtok i møte 26.mars 2015, sak 21/15 detaljreguleringsplan for Elgholan hyttefelt, planID 201106.

Vedtak:
  • Detaljreguleringsplan for Elgholan, planId 201106, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.
  • Deler av detaljreguleringsplan for Grasstjønn hyttefelt, planID 200501, vedtatt 23.09.2005, som blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves.
  • Deler av reguleringsplan Fjellestad, Grastjønna, planID 198801, vedtatt 19.01.1988, som blir berørt av ny detaljregulering for Elgholan, oppheves.

Følgende vegnavn vedtas: Stemvegen, Elgholanvegen og Lislelivegen.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 37 93 23 00.
 

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er satt til 4. mai 2015. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.


Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Dokumenter

Saksfremstilling 2. gangsbehandling
Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Friluftlivskart
Analysekart
Saksfremstilling 1. gangsbehandling
Innspill til melding om oppstart av planarbeid
Innspill offentlig høring
Innspill fra SMG IKS