Vedtak i kommunestyret

Detaljregulering for Vinbekken boligfelt, planID 201402, med tilhørende plankart og bestemmelser vedtas.  Deler av Detaljregulering for Oddeskogen trinn 3, planID 201102, vedtatt 24.01.2013, som blir berørt av ny detaljregulering for Vinbekken boligfelt, planID 201402, inkludert alle senere planendringer og tilhørende bestemmelser, oppheves. 
Følgende vegnavn for veg, SKV1, vedtas: Vinbekkvegen.
Pkt. 9.1 i Planbestemmelsen tas ut. Bevaring kulturmiljø, H570_1

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
Klagen kan sendes til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, merket sak: 13/287.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Oppdaterte plandokumenter etter vedtak

Planbeskrivelse
Arealplankart
Bestemmelser
Protokoll
Saksfremstilling

Diverse saksvedlegg

ROS
Hydrologisk rapport
Arkeologisk rapport

 

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 37 93 23 00, post@e-h.kommune.no.