I møte 27. november, sak 86/15, behandlet Plan og Bygningsrådet en klage på vedtak om mindre endring av reguleringsplan Bakken boligfelt, sak 72/15- 30. oktober 2015. Utbygger klaget på at det var kun boligtomt 1,3 og 6 som ble endret, og ikke tomt 39 også slik som omsøkt. 
 

Plan- og bygningsrådet gjorde følgende vedtak:

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 27.11.2015
Behandling:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:                        
Klagen fra Bravebygg AS tas til følge. Plan- og Bygningsrådet slutter seg til Rådmannens begrunnelse. Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 72/15 endres slik at tomt 39 også får en utnyttingsgrad BYA= 35 %.
 
Dette vedtaket kan påklages. Fristen for å klage på vedtaket er satt til mandag 21. desember 2015. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
Merk eventuell klage med: «15/450», og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.
 
 
Saksdokumenter: