Dokumenter:

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages av part eller annen som har rettslig klageinteresse i saken jfr. Plan og bygningslovens  § 1-9 og forvaltningslovens kapittel 4.

Eventuell klage sendes post@e-h.kommune.no eller Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje innen 17. mars 2017.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.