Kommunestyrets vedtak:

Detaljregulering for Bekkerhus, planID 201501 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse: Før brukstillatelse for nye boenheter kan gis skal det være etablert gatelys fra krysset ved Øvre Tingveg og langs hele adkomstvegen, Tingberget.

Deler av reguleringsplanene «Områdeplan for Evje sentrum», planID 201115, «bebyggelsesplan for Tingbergheia», planID 200203 og «reguleringsplan for Evje sentrum», planID 199702, som blir berørt av ny detaljregulering for Bekkerhus inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages til kommunen. Frist for å klage på vedtaket er satt til  1.juli 2016. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

illustrasjonsplan.jpg